Onze algemene voorwaarden gelden op alle bestellingen, opdrachten en facturen.

 1. Iedere bestelling of opdracht betekent dat de klant de voorwaarden van Roofix Daken & Goten BV aanvaardt. Zij gelden voor alle bestellingen en/of opdrachten. Dealgemene voorwaarden zijn steeds bindend. Van de voorwaarden kan slechts schriftelijk en met wederzijds akkoord worden afgeweken. Deze voorwaarden primeren op alle andere voorwaarden.
 2. Alle facturen zijn betaalbaar te Lokeren en contant onmiddellijk op factuurdatum, tenzij anders bepaald.
 3. Betalingen na factuurdatum brengen, vanaf factuurdatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% op.
 4. Bij wanbetaling of niet-betaling van een factuur of voorschot heeft Roofix Daken & Goten BV het recht dadelijk en zonder verwittiging alle leveringen en/of werken op te schorten, te staken of er definitief van af te zien. In voorkomend geval kan Roofix Daken & Goten BV nooit worden aangesproken voor eventuele schade-en/of andere vergoedingen.
 5. Bij wanbetaling of niet-betaling van de factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn wordt : * in geval van een professionele klant een aanmaningsprocedure opgestart. Wanneer de aanmaning verstuurd wordt door de gerechtsdeurwaarder zal deze toepassing maken van het tarief burgerlijke en handelszaken KB 30.11.1976. Dit tarief zal worden gehanteerd voor de eventuele minnelijke fase (o.a niet limitatief: aanmaning – inlichting – dossierrecht – kwijtings- en inningsrecht) én voor de eventuele gerechtelijke fase. Alle hierdoor veroorzaakte kosten vallen ten laste van de klant. * in geval van een particuliere klant wordt cfr. de modaliteiten voorzien in boek XIX van het Wetboek van Economisch Recht W.E.R. “Schulden van de consument” volgende schadevergoeding vereist : resterend verschuldigd bedrag is kleiner of gelijk aan 150€ : schadevergoeding bedraagt 20€; resterend verschuldigd bedrag is tussen 150,01€ – 500€ : schadevergoeding bedraagt 30€ vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01€ – 500€; resterend verschuldigd bedrag is meer dan 500€ : schadevergoeding bedraagt 65€ vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf hoger dan 500€ met een maximum van 2000€
 6. Roofix Daken & Goten BV houdt zich het recht voor nieuwe bestellingen en/of werken te aanvaarden onder voorbehoud dat de klant eerst niet alle openstaande factuurbedragen heeft voldaan. Roofix Daken & Goten BV kan in geen geval worden aangesproken voor eender welke schade- en/of andere vergoedingen.
 7. Klachten m.b.t. leveringen en/of materiële werken moeten via aangetekende brief worden gemeld binnen 8 kalenderdagen na levering respectievelijk uitvoering. Klachten m.b.t. facturen moeten via aangetekende brief worden betekend binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum.
 8. Laattijdige klachten en klachten die niet schriftelijk (in voorkomend geval aangetekend) gebeuren, worden niet behandeld.
 9. Voor de gevallen waarin de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederentoepassing vindt, vinden ter zake de dwingende wetsbepalingen voor de voorwaarden toepassing.
 10. Indien de klant zijn/haar bestelling en/of opdracht verbreekt of annuleert of indien de bestelling en/of opdracht door zijn/haar toedoen geendoorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. Indien Roofix Daken & Goten BV de opdracht verbreekt of annuleert of indien de opdracht door toedoen van Roofix Daken & Goten BV wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens Roofix Daken & Goten BV. Dit geldt niet voor de gevallen onder 3, 5 en 14.
 11. Alle leveringen en/of werken gebeuren met eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven integraal eigendom van Roofix BV tot bij volledige betaling van het factuurbedrag in voorkomend geval vermeerderd met interesten en kosten.
 12. Het risico gaat over op het ogenblik de goederen de magazijnen van Roofix Daken & Goten BV verlaten.
 13. De planning der werkzaamheden worden ter informatieven titel meegegeven en zijn niet bindend voor Roofix BV. Roofix Daken & Goten BV kan voor vertragingen dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.
 14. Bij overlijden, onbekwaamheid, onbekwaamverklaring, faling, kennelijk onvermogen, gerechtelijk akkoord, concordaat, 14. staking van betaling, schuldbemiddeling, vereffening, overname van de schuldenaar of andere soortgelijke omstandigheden behoudt Roofix Daken & Goten BV zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen, de niet-betaalde goederen terug te halen waar zij zich ook mogen bevinden of waarborgen te eisen. In voorkomend geval kan Roofix Daken & Goten BV niet worden aangesproken voor eender welke schade- en/of andere vergoedingen.
 15. Roofix Daken & Goten BV houdt zich het recht voor te factureren aan de besteller ingeval deze een order plaatst voor een derde. De besteller zal steeds rechtstreeks en onverdeeld verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor betaling van de factuur met betrekking tot de bestelling door hemzelf gedaan, zelfs indien hij een derde als koper heeft aangewezen.
 16. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan de klant overgemaakte bestellingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden en er mee in te stemmen door het feit van zijn bestelling, de aanvaarding van de geleverde goederen en diensten of door het contracteren.
 17. Voor alle geschillen voortvloeiend uit de huidige overeenkomst of ermee verband houden, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Sint-Niklaas, het Vredegerecht te Lokeren en de Rechtbank van 1e aanleg te Dendermonde.
 18. Roofix Daken & Goten BV mag in elk geval en tegenover om het even wie de wettelijke compensatie inroepen tussen de sommen die wij aan onze leveranciersschuldig zijn en de sommen die zij ons schuldig zijn. Alle dadingen geschieden volgens voormelde voorwaarden, nooit mag ervan afgeweken worden, zelfs niet wanneer naar deze voorwaarden niet verwezen werd of eraan herinnerd.