Privacy verklaring

Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website wordt door ons erg belangrijk gevonden. We willen u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.

Waarvoor gebruikt Roofix uw persoonlijke gegevens?
In principe kan u de website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Deelt u uw gegevens toch mee door het invullen van een formulier, dan garandeert u dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.

  • Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen. Als u om productinformatie vraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.
  • Als u solliciteert bij Roofix, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om na te gaan of we een geschikte vacature hebben in onze organisatie.
  • Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die Roofix via de Website aanbiedt. U heeft het recht om de gegevens die wij over u bewaren te raadplegen, aan te passen of te laten schrappen. U kan ook vragen om uw gegevens te verwijderen die gebruikt worden voor direct marketing, of voor statistieken te trekken.

U kan een verzoek tot toegang, aanpassing of schrapping van uw persoonsgegevens indienen door te mailen naar info@roofixbvba.be of per post Roofix – Weehaagstraat 54 – 9160 Lokeren. Dit is gratis, wij doen er alles om zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Ongegronde of overmatige verzoeken kunnen geweigerd of aangerekend worden.
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS.

Welke gegevens gebruikt Roofix?

  • Als u een formulier met een vraag om feedback of productinformatie invult, gebruikt Roofix de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag.
  • Als u gebruikmaakt van een link op deze website naar een andere website en u persoonlijke gegevens achterlaat op de andere site, dan is de verwerking van die gegevens niet onderworpen aan deze geheimhoudingsverklaring maar aan de eventuele geheimhoudingsverklaring of kennisgeving op die website.
  • Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door cookies en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser,…) verzamelen.
  • De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Roofix bvba. Roofix bvbva is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Enkel Roofix heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de website werden verzameld.
De webmaster van de website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van Roofix. De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden onthuld.

Maakt Roofix uw persoonlijke gegevens over aan derden?
Behalve in de hierboven vermelde gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan Roofix voorgelegd, onthuld of overgemaakt.

Gebruikt Roofix uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?
Roofix gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen. Roofix verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.

Gebruikt Roofix cookies op de website?
De website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identificeren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen Roofix in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Bewaartijd
De gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De gebruiker kan te allen tijde de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om de gegevensverwerking op te schorten of de gegevens te verwijderen.

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij Roofix?
Roofix heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?
U bent niet verplicht Roofix de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Roofix geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat Roofix u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag Roofix ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Roofix verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken.
Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Roofix uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kunt u contact opnemen?
Aanvragen kunnen worden ingediend bij: info@roofixbvba.be of op het volgende adres: Roofix, Weehaagstraat 54, 9160 Lokeren, België, BTW BE0898.375.495

Roofix verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan Roofix deze geheimhoudingsverklaring regelmatig aanpassen. Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat Roofix uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.
Indien u meent dat er fouten gebeurden bij de verwerking van uw persoonsgegevens kan u hiervoor klacht indienen bij de Privacy commissie.